DITP เข้าถึงชาวดอย ปลูกจิตสำนึก สร้างสินค้ามูลค่าเพิ่มมิติใหม่ของการพัฒนาผู้ประกอบการสู่ตลาดโลก

cover-DITP เข้าถึงชาวดอย ปลูกจิตสำนึก สร้างสินค้ามูลค่าเพิ่ม

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (New Economy Academy: NEA) จัดโครงการสัมมนา สินค้าดอย ออนไลน์สู่ตลาดโลก

‘ดอยคำ’ เกษตรเพื่อชุมชน ผลิตผลเพื่อคนไทย

cover-Doi Kham: Agriculture for the Community, Products for the Thai people

ดอยคำ แบรนด์ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรที่ถือกำเนิดจากศาสตร์พระราชา เพื่อดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม
พร้อมสืบสานความกินดีและอยู่ดีให้คนไทยสามารถทำการเกษตรได้อย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันผู้บริโภคก็ได้รับสิ่งที่มีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม

งาน ThaiTAM 2019 (ไทยทำ 2562) เครื่องจักรกลการเกษตรฝีมือคนไทย

cover-ThaiTAM 2019: Showcasing Thailand-made agricultural machines

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) จับมือกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์