NEW NORMAL โลกของผู้สูงอายุหลังโควิด-19

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า Covid-19 ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อพฤติกรรมผู้บริโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริโภคในวัยสูงอายุ

แชร์โพสต์นี้

cover-NEW NORMAL โลกของผู้สูงอายุหลังโควิด-19

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า Covid-19 ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อพฤติกรรมผู้บริโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริโภคในวัยสูงอายุและทั้งยังเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อมากที่สุด โดยสิ่งเหล่านี้นำไปสู่สิ่งที่เรียกว่า New Normal หรือความปกติในรูปแบบใหม่ ซึ่งหมายถึงบรรทัดฐานและรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนในสังคมจะไม่เหมือนเคย และยังนำไปสู่การเกิดธุรกิจแนวใหม่รวมถึงการพัฒนาปรับเปลี่ยนแนวการค้าจากรูปแบบเดิมเพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น

ด้านสาธารณสุข ที่มีการพัฒนาการรักษาในรูปแบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ช่วยให้ผู้สูงอายุหรือผู้ที่เข้ารับบริการทางแพทย์สามารถติดต่อและรับการรักษาเบื้องต้นผ่านระบบ video conference ได้แบบ real-time ที่บ้าน ซึ่งช่วยป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดต่อ และสามารถติดตามผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ห่างไกลจากโรงพยาบาล

ด้านเศรษฐกิจ จากมาตรการการปิดประเทศ Lock down ในหลายประเทศได้สร้างผลกระทบในแง่ลบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก และสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือการตกงานครั้งใหญ่ และความเหลื่อมล้ำทางสังคมจะมีช่องว่างที่กว้างขึ้น แม้ว่าผู้สูงอายุหลายคนอาจจะไม่ได้รับผลกระทบจากการตกงาน แต่อาจส่งผลกระทบต่อการจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการต่าง ๆ และสิ่งที่ที่จะเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเจนหลังโรคระบาดคือ การขยายตัวของ E-commerce
แม้ปัจจุบันผู้บริโภคจะเคยชินกับการซื้อสินค้าออนไลน์อยู่เดิมแต่ยุคหลังจากนี้จะยิ่งทวีความนิยมมากขึ้น รวมไปถึงการซื้อของสด ผัก ผลไม้ออนไลน์ก็จะเติบโตมากขึ้นโดยในอนาคตผู้สูงอายุอาจจะได้เลือกช้อปของใช้ออนไลน์แบบถาวร แทนการไปเดินตลาดก็เป็นได้

ด้านเทคโนโลยี ผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า Covid-19 บังคับให้ผู้คนหันมาอยู่ในโลกออนไลน์มากขึ้นทั้งการทำงาน การเรียน สิ่งที่จะตามมาในอนาคตคืออินเทอร์เน็ตจะเป็นสิ่งจำเป็นที่ขาดไม่ได้ เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่รัฐบาลต้องจัดหาให้ประชาชนทุกคน รวมถึงต้องเร่งเปิดใช้งานในระบบ 5G เพื่อเพิ่มความเร็วและตอบสนองการใช้งานที่มากขึ้น โลกจะเข้าสู่สังคมไร้เงินสด การใช้ Digital Banking หรือธนาคารแบบออนไลน์ แอปพลิเคชัน e-Wallet และการจ่ายเงินผ่านระบบดิจิทัล จะเกิดขึ้นในทุกสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าใกล้บ้าน หรือห้างสรรพสินค้า การทำธุรกรรมออนไลน์จะกลายเป็นเรื่องปกติแทนที่การใช้เงินสด ซึ่งนี้เป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุต้องเรียนรู้ด้านวิถีชีวิต การทำกิจกรรมและการเสพสื่อจะเปลี่ยนแปลงไป จากเดิมที่ผู้สูงอายุต้องออกไปทำกิจกรรมนอกบ้าน แต่หลังจากนี้ความตระหนักด้านสุขอนามัยที่มากขึ้นจะทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผู้คนจะหันมาเสพสื่อทำกิจกรรมผ่านทางออนไลน์ และใช้เวลาในโลกออนไลน์ยาวนานขึ้น ผู้สูงอายุเองก็จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์มากที่สุด

โดยจากข้อมูลข้างต้นสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า Covid-19 ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมผู้บริโภคไม่เพียงแต่คนวัยทำงานหนุ่มสาว แต่เป็นการปรับเปลี่ยนทั้งวงจรและส่งผลกระทบกับทุกวัย ดังนั้นการทำกลยุทธ์ทางการตลาด e-commerce จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องใส่ใจและรวมถึงการปรับเปลี่ยนเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะระบบอำนวยความสะดวกสำหรับตลาดกลุ่มผู้สูงวัยซึ่งเป็นกลุ่มตลาดขยายที่จะมีขนาดใหญ่ขึ้นในอนาคต

ข้อมูลอ้างอิง
https://www.politico.com/news/magazine/2020/03/19/coronavirus-effect-economy-life-society-analysis-covid-
135579?fbclid=IwAR0ugg3t3axSwBd4l9a8tB4YHrWDR-BsK7n9TVG5DudyhXBpBkCl1Wo96bE
https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2020/03/23/covid-19-is-changing-our-world–as-well-as-our-
attitude-to-technology-and-privacy-why-could-that-be-a-problem/#24415ff76dc1

บทความที่เกี่ยวข้อง