ทำความรู้จักสินค้าสุขภาพกลุ่ม ไบโอไดเวอร์ซิตี้ มาแรงแซงทุกเทรนด์

สินค้ากลุ่มไบโอไดเวอร์ซิตี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากความหลากหลายทางชีวภาพที่มีอยู่ในแต่ละชุมชน ประยุกต์เข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น ปรับให้เข้ากับความรู้สมัยใหม่ที่เน้นการผลิตแบบยั่งยืนและเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม

แชร์โพสต์นี้

cover-ทำความรู้จักสินค้าสุขภาพกลุ่ม ไบโอไดเวอร์ซิตี้ มาแรงแซงทุกเทรนด์

จากการที่ โลกมีการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมค่อนข้างมาก มลภาวะทางอากาศที่เพิ่มขึ้นจนทำลายสุขภาพ สารเคมีตกค้างในอาหาร ความเครียด ฯลฯ ตัวการเหล่านี้กระตุ้นให้ผู้คนหันมาให้ความสนใจด้านสุขภาพการออกกำลังกาย และดูแลเรื่องของโภชนาการกันมากขึ้น หนึ่งในนั้นคือการเลือกบริโภคสินค้ากลุ่มไบโอไดเวอร์ซิตี้ (Biodiversity) ที่กำลังมาแรงแซงทุกเทรนด์ เพราะนอกจากจะดีต่อร่างกายแล้ว ยังยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และส่งเสริมเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืนด้วยไบโอไดเวอร์ซิตี้ (Biodiversity) คือ ระบบที่มีสิ่งมีชีวิตนานาชนิดอยู่รวมกัน ซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพทั้งสายพันธุ์ (Genetic) ชนิดพันธุ์ (Species) และระบบนิเวศ (Ecosystem) เมื่อแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตมีความแตกต่างมากเท่าไร ก็จะยิ่งส่งผลให้มีสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลายสายพันธุ์มากตามไปด้วย

‘สินค้ากลุ่มไบโอไดเวอร์ซิตี้’ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากความหลากหลายทางชีวภาพที่มีอยู่ในแต่ละชุมชน ประยุกต์เข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือนำไปปรับให้เข้ากับความรู้แบบสมัยใหม่ ซึ่งนำมาใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจที่เน้นการผลิตแบบยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะทำให้เราได้บริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายมากขึ้น อีกทั้งแต่ละภูมิภาคที่มีระบบนิเวศต่างกัน หากเลือกปลูกพืชท้องถิ่นแล้ว นอกจากจะได้ผลผลิตที่ปลอดสารเคมีแล้ว ยังทำให้แต่ละชุมชนมีสินค้าที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และที่สำคัญคือ การทำเกษตรที่เน้นความหลากหลายเช่นนี้ ยังช่วยควบคุมและรักษาสมดุลแก่ธรรมชาติอีกด้วย โดยเฉพาะหากคนในชุมชนรู้จักการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสมและรักษาไม่ให้เสื่อมโทรม ยิ่งทำให้สายป่านของธุรกิจสินค้ากลุ่มไบโอไดเวอร์ซิตี้ดำเนินไปอย่างยั่งยืน

การเลือกบริโภคสินค้ากลุ่มไบโอไดเวอร์ซิตี้ เป็นการช่วยอุดหนุนสินค้า และกระจายรายได้ลงสู่ชุมชน ซึ่งจะทำให้เกษตรกรหันมาเลือกทำการเกษตรแบบนี้มากขึ้น โดยปลายทางก็จะส่งผลดีต่ออากาศที่เราหายใจ ต่อน้ำที่เราใช้อันจะทำให้สุขภาพของทุกคนโดยรวมดียิ่งขึ้น กล่าวคือ คนได้ประโยชน์จากธรรมชาติ และธรรมชาติเองก็ได้รับการดูแลจากชุมชน

บทความที่เกี่ยวข้อง