เจาะตลาดแม่และเด็ก เจ้าตัวเล็กผู้ยิ่งใหญ่

หากมองตลาดที่โตแรงและโตเร็วในปัจจุบัน นอกจากการเจาะตลาดเฉพาะกลุ่มหรือ Niche Market อย่างกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้รักสัตว์ ตลาดสินค้าและบริการแม่และเด็กก็เป็นอีกหนึ่งตลาดที่น่าจับตามอง

แชร์โพสต์นี้

cover-เจาะตลาดแม่และเด็ก เจ้าตัวเล็กผู้ยิ่งใหญ่

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ทําให้จํานวนเด็กเกิดใหม่เพิ่มขึ้นมาก จากการคาดการณ์ในปี 2568 ประเทศที่มีประชากรวัยเด็กมากที่สุดคืออินเดีย (360 ล้านคน) รองลงมา ได้แก่ จีน (230 ล้านคน) และไนจีเรีย (98 ล้านคน) ซึ่งมองภาพรวม จะมีจํานวนประชากรเด็กทั่วโลกนับเป็น 1 ใน 4 ของประชากรทั้งหมด

ตลาดสินค้าแม่และเด็กจึงเป็นตลาดที่มีมูลค่าการตลาดที่สูงและเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว เห็นชัดจากการประกาศให้มีลูกคนที่สองได้ของประเทศจีน เกิดการจําหน่ายสินค้าแม่และเด็กในช่วงเทศกาล Double 11 ผ่านทางร้านค้าออนไลน์ ภายใน 1 วัน มียอดจําหน่ายสูงกว่า 300 ล้านหยวน (1.47 พันล้านบาท) ซึ่งสูงกว่าช่วงที่ยังไม่มีนโยบายเพิ่มประชากรถึง 10 เท่า หรืออย่างประเทศออสเตรเลีย ในปี 2560 ที่ผ่านมา ตลาดผลิตภัณฑ์เด็กและทารกขยายตัวร้อยละ 4 มีมูลค่ากว่า 1.3 พันล้านเหรียญออสเตรเลีย (3 หมื่นล้านบาท)

ตลาดที่น่าสนใจในสินค้ากลุ่มแม่และเด็กนี้ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร และเยอรมนี แม้ว่าเป็นประเทศที่มีอัตราการเกิดระดับปานกลาง แต่ส่วนใหญ่เป็นครอบครัวที่มีรายได้และกําลังซื้อสูง ตลาดรองลงมาแม่จะมีอัตราการเกิดของเด็กสูง คือตลาดกลุ่มบริคส์ (BRICs) เช่น จีน อินเดีย และบราซิล แต่คุณแม่กลุ่มนี้ มักเลือกซื้อสินค้าที่มีราคาย่อมเยากว่า และมีคุณภาพที่คุ้มราคา

นอกจากการเพิ่มขึ้นของเด็กทั่วโลกจะทําให้ตลาดสินค้าแม่และเด็กเติบโตแล้ว พฤติกรรมของพ่อแม่รุ่นใหม่ ก็มีผลต่อการขยายตลาดอีกด้วย พ่อแม่ยุคใหม่ที่มีกําลังซื้อสูง จะนิยมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สําหรับเด็กที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติหรือผลิตภัณฑ์ Organic ที่ปราศจากการปนเปื้อนของสารเคมี เช่น ครีมอาบนํ้า แชมพู และครีมบํารุงผิว ในส่วนเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายสําหรับเด็กนั้น จะเน้นตามกระแสแฟชั่นมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ตลาดเสื้อผ้าเด็กในสหรัฐฯ ที่ผลิตเครื่องแต่งกายเด็กตามกระแสแฟชั่น มีมูลค่าถึง 1.74 แสนล้านเหรียญฯ (5.5 ล้านล้านบาท)

ประเทศไทยซึ่งมีศักยภาพในการผลิตสินค้า และมีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ใหม่ จึงควรให้ความสนใจกับสินค้าสําหรับแม่และเด็กทั้งช่วงเตรียมความพร้อมก่อนการตั้งครรภ์ เช่น ชุดทดสอบการตั้งครรภ์ ชุดคลุมท้อง เป็นต้น ส่วนสินค้าระหว่างตั้งครรภ์ ได้แก่ วิตามินและอาหารเสริม สินค้าเพื่อสุขภาพ ในส่วนสินค้าช่วงหลังคลอด เป็นช่วงที่มีความต้องการหลากหลายมากที่สุด จึงเป็นโอกาสของผู้ผลิตและผู้ส่งออกไทย ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ เรื่องพัฒนาสินค้าเพื่อขยายตลาดสู่กลุ่มแม่และเด็ก อีกทั้งควรให้ความสําคัญกับสินค้าที่ดีต่อสุขภาพ ปลอดภัยต่อเด็ก ใส่ใจกับพฤติกรรมเฉพาะของพ่อแม่ยุคใหม่ เช่น การจงรักภักดีต่อแบรนด์ รูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ที่ตรงใจ รวมถึงการขยายช่องทางการจัดจําหน่ายทางออนไลน์

บทความที่เกี่ยวข้อง

BCG ECONOMY

เศรษฐกิจฉบับ BCG เส้