Moreloop (มอร์ลูป)

Moreloop สร้างสรรค์เศษผ้าที่เหลือทิ้งในโรงงานผ้า ถูกนำมาหมุนเวียนผลิตเป็นสินค้าที่มีมูลค่าอีกครั้ง และยังช่วยลดการทิ้งวัสดุเหลือใช้ที่จะกลายเป็นขยะมากมายด้วย เป็นนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาใช้ในวงการแฟชั่นได้อย่างน่าสนใจ

แชร์โพสต์นี้

cover-Moreloop (มอร์ลูป)

จากการที่อุตสาหกรรมแฟชั่นได้สร้างของเหลือใช้ที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิตเป็นจำนวนมาก ธุรกิจ Moreloop (มอร์ลูป) จึงเกิดขึ้นเพื่อที่จะนำวัสดุที่ถูกทิ้งเหล่านั้น มาหมุนเวียนผลิตเป็นสินค้าที่มีมูลค่าอีกครั้ง โดยการให้คำปรึกษาและบริการสรรหาวัสดุเหลือใช้คุณภาพดีที่มีอยู่มาสร้างมูลค่าเพิ่มในรูปแบบอื่นๆ เช่น การนำเศษผ้าหรือสิ่งทอจากโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่กลับมาตัดเย็บใหม่เป็นเสื้อผ้าและกระเป๋า เป็นต้น มอร์ลูป ให้บริการตั้งแต่การริเริ่มไอเดียไปจนถึงขั้นตอนการผลิต เพื่อให้ได้สิ่งที่มีคุณภาพ เหมาะกับความต้องการของลูกค้าและในขณะเดียวกันก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการทิ้งวัสดุเหลือใช้ที่จะกลายเป็นขยะ เป็นการใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) นั่นเอง ลูกค้าของมอร์ลูปนั้นมีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่ต้องการทำของที่ระลึก หรือแบรนด์แฟชั่นที่หันมาให้ความสำคัญกับวัสดุและกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งนับว่าได้ประโยชน์กันทุกฝ่าย ทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และช่วยรักษ์โลกไปพร้อมกัน

ติดตามข่าวสารของมอร์ลูปได้ที่ www.facebook.com/moreloopws/ 

บทความที่เกี่ยวข้อง