ยกระดับ “ธุรกิจสปา” สู่มาตรฐานสากล

ธุรกิจสปาเป็นหนึ่งในธุรกิจบริการสุขภาพที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยกว่า 979 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (32,000 ล้านบาท) ในปี 2556 ซึ่งเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวมากถึงร้อยละ 90

แชร์โพสต์นี้

cover-ยกระดับ “ธุรกิจสปา” สู่มาตรฐานสากล

ปัจจุบันมีผู้ประกอบการเฉพาะในประเทศไทยกว่า 2,000 ราย ธุรกิจสปาเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพที่มีศักยภาพในการเจริญเติบโตทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ จากข้อมูลของ Global Wellness Institute รายงานตัวเลขล่าสุดในปี 2558 พบว่ามีมูลค่ามากถึง 99,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (3.2 ล้านล้านบาท) และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี

THINK TRADE THINK DITP ฉบับนี้ได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณกรด โรจนเสถียร ปัจจุบันดํารงตําแหน่งนายกสมาคมสปาแห่งประเทศไทย รองประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท ชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ รีสอร์ท จํากัด คุณกรดกล่าวถึงทิศทางธุรกิจสปาว่ามีการพัฒนาไปสู่การให้บริการที่ผสมผสานศาสตร์แห่งการบําบัดเพื่อสุขภาพที่ดีทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจมารวมเข้าไว้ด้วยกัน ได้แก่ การออกกําลังกาย การฝึกโยคะ การฝึกสมาธิ และอาหารเพื่อสุขภาพ สําหรับประเทศไทยที่มีความโดดเด่นในด้านการบริการและการนวดแผนไทย ซึ่งถือว่าเป็นจุดขายที่สําคัญ คุณกรดแนะนําให้ธุรกิจสปาสร้างนวัตกรรมในด้านบริการที่นําจุดเด่นทางวัฒนธรรมมาประยุกต์ใช้ เช่น การจัดโปรแกรมฝึกสมาธิร่วมกับวัด นอกจากนี้ การพัฒนาสินค้าสปา โดยนําความหลากหลายทางชีวภาพและสมุนไพรไทยมาประยุกต์ใช้ จะสามารถสร้างจุดขายให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้มากขึ้นเช่นกัน

คุณกรดได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ธุรกิจสปาของไทยถึงแม้จะยังไม่ได้เป็นผู้นําในเวทีระดับโลก แต่ประเทศไทยถือเป็นจุดหมายอันดับต้น ๆ ของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่สนใจทําสปา จึงขอให้ผู้ประกอบการธุรกิจสปาร่วมกันยกระดับมาตรฐานสู่ระดับสากล โดยคํานึงถึงกฎหมายสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีการกําหนดกรอบการขออนุญาตและมาตรฐานการให้บริการในด้านต่าง ๆ ควบคู่ไปด้วย

สําหรับความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและสมาคมสปาแห่งประเทศไทย ได้มีการจัดกิจกรรม Thailand Spa and Well-Being เป็นงานเสวนาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้โดยมีวิทยากรทั้งในประเทศและต่างประเทศมาร่วมบรรยาย โดยมี DITP เป็นหนึ่งในพันธมิตรร่วมจัดงานมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดหลายปีที่ผ่านมา

ทีมงาน THINK TRADE THINK DITP ขอกล่าวถึงคุณบุญชู โรจนเสถียร นักการเมืองและผู้ก่อตั้งชีวาศรมในฐานะนักการเมืองสายเศรษฐกิจที่ให้ความสําคัญในธุรกิจด้านสุขภาพและสปาว่าจะเป็นธุรกิจสําคัญที่จะสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยได้มาก ซึ่งคุณบุญชูได้กล่าวถึงเรื่องนี้มากว่า 30 ปี ก่อนก่อตั้งชีวาศรม

คุณกรดในฐานะผู้จัดการฝ่ายขายกล่าวว่า ชีวาศรมกําลังมีการปรับปรุงสถานที่ การให้บริการและสินค้า ซึ่งอาจเป็นกรณีศึกษาให้กับผู้ประกอบการสปา และขอเชิญผู้ประกอบการมาร่วมสร้างมาตรฐานการให้บริการธุรกิจสปาและผลักดันธุรกิจสปาไทยให้เป็นผู้นําในอันดับต้น ๆ ของโลกต่อไปในอนาคตพัฒนาสินค้าและบริการออกสู่ตลาดโลก

ติดต่อ สํานักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ
โทร. 02 507 8257

บทความที่เกี่ยวข้อง

cover-What is Electronic Customer Relationship Management

การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับลูกค้าในมุมของ E-CRM

นวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ มีบทบาทสำคัญในการทำธุรกิจ และ E-CRM (Electronic Customer Relationship Management) เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพการบริหารข้อมูลให้กับองค์กรและธุรกิจได้มากขึ้น