Blockchain ปฏิวัติระบบการเงินโลก

Blockchain เทคโนโลยี ทางการเงินรูปแบบใหม่ ที่ช่วยให้สมาชิกในระบบ (Platform) เดียวกันสามารถทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างกันได้โดยตรง

แชร์โพสต์นี้

cover-Blockchain ปฏิวัติระบบการเงินโลก

คงไม่มีใครปฏิเสธว่ากระแส FinTech ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ ๆ ในแวดวงธุรกิจ เป็นนวัตกรรมทางการเงินที่ช่วยลดอุปสรรคและข้อจำกัดในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ ซึ่งหนึ่งใน FinTech ที่กำลังถูกกล่าวถึงอย่างแพร่หลายคือ “Blockchain” เทคโนโลยี
ทางการเงินรูปแบบใหม่ ที่ช่วยให้สมาชิกในระบบ (Platform) เดียวกันสามารถทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างกันได้โดยตรง อาทิ การโอนเงินไปยังสมาชิกอีกรายผ่านระบบ โดยไม่ต้องมีตัวกลางอย่างธนาคารอีกต่อไป

Blockchain ไม่เพียงเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการทำธุรกรรมทางการเงิน โดยเฉพาะธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศ แต่ยังช่วยลดค่าดำเนินการและความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ช่วยเพิ่มความปลอดภัย เนื่องจากข้อมูลจะถูกเข้ารหัสโดยเจ้าของธุรกรรม ที่สำคัญยังมีความโปร่งใส เพราะผู้ที่เกี่ยวข้องและสมาชิกของเครือข่ายสามารถร่วมตรวจสอบข้อมูลธุรกรรมนั้น ๆ

โดย World Economic Forum คาดการณ์ว่าภายในปี 2568 Blockchain จะมีส่วนในการสร้าง GDP ของโลกราว 10% อย่างไรก็ตาม Blockchain เป็นเทคโนโลยีที่ทำงานในโลกดิจิทัล ตั้งอยู่บนแนวคิด “Transfer of Trust in a Trustless World” ดังนั้น ความท้าทายในการพัฒนาระบบ Blockchain คือการทำให้ผู้ใช้บริการมีความเชื่อมั่นในระบบ
นั่นเอง

ที่มา: ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย(EXIM Bank)

บทความที่เกี่ยวข้อง

Bitcoin Economy

อนาคตของโลกการเงิน ค

cover-What is Electronic Customer Relationship Management

การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับลูกค้าในมุมของ E-CRM

นวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ มีบทบาทสำคัญในการทำธุรกิจ และ E-CRM (Electronic Customer Relationship Management) เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพการบริหารข้อมูลให้กับองค์กรและธุรกิจได้มากขึ้น