CIS คู่ค้าที่ควรค้น

เครือรัฐเอกราช (Commonwealth of Independent States: CIS) เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันแบบหลวม ๆ ของกลุ่มประเทศเกิดใหม่ภายหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียต

แชร์โพสต์นี้

cover-CIS คู่ค้าที่ควรค้น

ในปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น 11 ประเทศ อาทิ รัสเซีย คาซัคสถาน เบลารุส ทาจิกิสถาน อุซเบกิสถาน เป็นต้น โดยรัสเซียถือเป็นประเทศสมาชิกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีอิทธิพลสูงสุดในทุก ๆ ด้าน ทั้งเรื่องกําลังทหาร เศรษฐกิจ เทคโนโลยี ภาษา รวมไปถึงวัฒนธรรม รัสเซียมีจํานวนประชากรกว่าครึ่งหนึ่งและมีขนาดเศรษฐกิจคิดเป็นประมาณ 2 ใน 3 ของ CIS

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และพันธมิตร ร่วมมือกันใช้มาตรการควํ่าบาตรทางเศรษฐกิจต่อรัสเซีย ทําให้มีผลต่อธุรกิจพลังงานในรัสเซียเพราะเป็นแหล่งรายได้หลักของประเทศ ส่งผลให้เศรษฐกิจถดถอยอย่างรุนแรง ท่ามกลางปัญหาดังกล่าวได้บีบบังคับให้รัสเซียต้องเร่งพัฒนาการผลิตภายในประเทศทั้งด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ควบคู่ไปกับการเปิดประตูการค้าสู่ตะวันออก (เอเชีย) เพื่อหาที่พึ่งใหม่ในการนําเข้าสินค้าทดแทนตลาดตะวันตกที่เสียไป และสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านด้วย

ตลาดการค้าใน CIS ให้ความสําคัญกับคุณภาพของสินค้าเป็นหลัก แม้ว่าในช่วงเศรษฐกิจถดถอยที่ผ่านมาจะส่งผลให้ผู้บริโภคใช้สอยอย่างประหยัดและเลือกซื้อสินค้าโดยใช้ราคาเป็นตัวตัดสิน แต่ผู้บริโภคยังคงชื่นชอบและต้องการสินค้านําเข้าเพราะมีความเชื่อว่ามีคุณภาพสูงกว่าสินค้าที่ผลิตในประเทศ โดยประชากร 3 ใน 4 ใช้ชีวิตในเมืองและมีส่วนแบ่งของอํานาจการซื้อถึงร้อยละ 85 ค่านิยมการใช้ชีวิตจะเป็นการใช้ชีวิตตามแบบชาวตะวันตกที่มีการศึกษาสูงและมีรสนิยมที่มีความซับซ้อน การเข้าถึงผู้บริโภคจึงควรใช้สื่อโฆษณาทางโทรทัศน์และสื่อโซเชียลต่าง ๆ จะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

หากพิจารณาการค้าการลงทุนของไทยในตลาด CIS แล้ว ถือว่ากําลังมีอนาคตที่สดใส เพราะภาพรวมการส่งออกของไทยมีการเติบโตค่อนข้างสูง โดยเฉพาะช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก การค้าของไทยมีการเติบโตขึ้นร้อยละ 3 – 5 และรัสเซียยังมีความต้องการเปิดตลาดการค้ากับประเทศในแถบเอเชียมากยิ่งขึ้นตามนโยบาย Look East ของประธานาธิบดี วลาดิเมียร์ ปูติน ของรัสเซีย ส่งผลให้สินค้าที่มีคุณภาพดีในแถบเอเชียมีโอกาสตีตลาดในรัสเซียและกลุ่มประเทศ CIS ซึ่งถือได้ว่าเป็นตลาดใหม่ที่น่าสนใจตลาดหนึ่งของโลก

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา นายอเล็กเซย์ กรูซเดียฟ (Mr. Alexey Gruzdev) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจของรัสเซีย ได้นําทีมนักธุรกิจเยือนประเทศไทยและเข้าหารือด้านนโยบายเศรษฐกิจการค้า การลงทุนกับผู้บริหารทีมเศรษฐกิจของประเทศไทย อาทิ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และได้มีการจัดงาน Russian Business Mission to Thailand โดยมีนักธุรกิจชั้นนําจากไทยและรัสเซียเข้าร่วมทํา Business Matching และ Business Networking กว่า 200 ราย อีกทั้งในงานนี้ยังนับเป็นก้าวสําคัญในการผลักดันศักยภาพทางการแข่งขันของภาคธุรกิจไทย รวมถึงเป็นการสนับสนุนอุตสาหกรรมไทยภายใต้นโยบายไทยแลนด์  4.0 และโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC) ตลอดจนการเพิ่มมูลค่าทางการค้าระหว่างไทยกับรัสเซียอีกด้วย

สนใจข้อมูลเป็ดตลาดส่งออกไปรัสเซีย ติดต่อสํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก
อีเมล: moscow@thaitrade.ru

บทความที่เกี่ยวข้อง

Bitcoin Economy

อนาคตของโลกการเงิน ค