Thai Pattara Center จิตวิญญาณไทยใจกลางมอสโก

ความเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม อาหาร และสินค้าไทย ก็ได้รับความนิยมจากผู้คนทั่วโลก

แชร์โพสต์นี้

cover-Thai Pattara Center จิตวิญญาณไทยใจกลางมอสโก

ความเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม อาหาร และสินค้าไทย ก็ได้รับความนิยมจากผู้คนทั่วโลก ไม่เว้นแม้แต่ชาวรัสเซียและประเทศเครือรัฐเอกราช (CIS) ที่เดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทยเป็นจํานวนนับล้านคนในแต่ละปี ประกอบกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของรัสเซียก็เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลให้การค้าสินค้าไทยไปยังรัสเซียและ CIS มีปริมาณเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา

ความนิยมชมชอบในความเป็นไทยส่งผลให้ผู้ประกอบการไทยสองท่าน คือ คุณมณฑา ไชยะบาล และ คุณประทุม วงศ์สวัสดิ์ เจ้าของโรงแรม เนเชอรัล ปาร์ค พัทยา ที่มีนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียเป็นลูกค้าประจํา ได้เกิดไอเดียการเข้าไปบุกเบิกธุรกิจร้านนวดแผนไทยและร้านอาหารไทย ระดับพรี  เมี่ยมแห่งแรกในกรุงมอสโก โดยเริ่มประกอบกิจการในช่วงต้นปี 2557 ปัจจุบันได้ขยายธุรกิจนําเข้าสินค้าไทยท่ีเป็นสินค้าประเภท อาหารและสิ้นค้าเพื่อสุขภาพ ทำให้ร้านกลายเป็นศูนย์การแสดงสินค้าไทยของภาคเอกชนขนาดย่อม ๆ ในกรุงมอสโก

Thai Pattara Center มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์กรให้เป็นร้านนวดสปาที่ดีที่สุดในรัสเซียและประเทศเครือรัฐเอกราช (CIS) ที่มีความเป็นไทยอย่างเต็มเปี่ยม พร้อมพัฒนาเป็นสถาบันเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ในการดําเนินธุรกิจนวดสปาและร้านอาหารไทยที่ได้รับการยอมรับในกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย และประเทศเครือรัฐเอกราช (CIS)

Thai Pattara Center ได้จัดสรรพื้นที่ภายในอาคารสถานที่เพื่อนําเสนอความเป็นไทยผ่านการบริการด้านต่าง ๆ วัสดุตกแต่งนําเข้าจากประเทศไทยเกือบทั้งหมดโดยเน้นความสวยงามหรูหรา   อุปกรณ์สปาอยู่ในระดับพรีเมี่ยม พร้อมต้อนรับลูกค้าระดับสูงที่มีกําลังซื้อ อาทิ นักธุรกิจและ      เซเลปจากทั่วโลก ชั้นล่างยังเปิดเป็นร้านอาหารไทยรสชาติดั้งเดิม วัตถุดิบคุณภาพสูงนําเข้าจากประเทศไทย และได้รับรางวัล Thai SELECT จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์อีกด้วย

คุณประทุม ให้สัมภาษณ์กับ THINK TRADE THINK DITP ว่า Thai Pattara Center ได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะสํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโกของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ในการให้คําปรึกษาการประกอบธุรกิจตั้งแต่การก่อตั้ง คุณประทุมยังกล่าวอีกว่า หากผู้ประกอบการไทยท่านใดสนใจไปทําการค้าในประเทศรัสเซียหรือประเทศเครือรัฐเอกราช (CIS) ต้องการผู้ให้คําปรึกษา คุณประทุมยินดีถ่ายทอดประสบการณ์ในการทําธุรกิจ และแนะนําให้ติดต่อกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ในส่วนของข้อมูลเชิงลึก กฎระเบียบและการส่งเสริมการค้าในภูมิภาคนี้ต่อไป

ติดต่อ Thai Pattara Center ที่ info@thaipattaraspa.com
สนใจข้อมูลตลาดรัสเซีย
ติดต่อ สํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก
อีเมล: moscow@thaitrade.ru

บทความที่เกี่ยวข้อง