สะดวก รวดเร็ว ด้วย “Self-Certification”

จัดทำเอกสารรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการทำธุรกิจระหว่างประเทศ

แชร์โพสต์นี้

cover-สะดวก รวดเร็ว ด้วย “Self-Certification”

การเปิดเสรีทางการค้าระหว่างประเทศทำให้การค้าโลกในปัจจุบันมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงและรวดเร็ว ผู้ประกอบธุรกิจทั้งนำเข้าและส่งออกจึงต้องปรับตัวให้ทันอยู่เสมอ เอกสารหรือธุรกรรมใดที่เคยเป็นอุปสรรคและทำให้ผู้ประกอบการเสียโอกาสจากขั้นตอนที่ล่าช้าจึงถูกแก้ไขใหม่ โดยหนึ่งในนั้นคือเอกสารรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยขึ้นด้วยระบบ Self-Certification

Self-Certification หรือ Self-Declaration เป็นแนวคิดของประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างสหรัฐอเมริกา แคนาดา สหภาพยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ ญี่ปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ที่นำมาใช้เพื่อให้ผู้ส่งออกสามารถจัดทำเอกสารรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการทำธุรกิจระหว่างประเทศ

โดยล่าสุดประเทศในอาเซียนได้นำระบบ Self-Certification มาใช้ครบทั้ง 10 ประเทศแล้ว ผู้ส่งออกแค่รับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองในเอกสารทางการค้า ได้แก่ Invoice, Billing Statement, Delivery Order หรือ Packing List ซึ่งนับเป็นโอกาสที่ดีของผู้ประกอบการไทย เพราะระบบดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการส่งออกด้วย อันจะส่งเสริมให้มูลค่าการส่งออกและเศรษฐกิจของไทยมีการเติบโตต่อไป
ในอนาคต

 

ที่มา: กองบริหารการนำเข้าและรับรองถิ่นกำเนิด กรมการค้าต่างประเทศ

บทความที่เกี่ยวข้อง

Bitcoin Economy

อนาคตของโลกการเงิน ค