เยียวยา “เสรีทางการค้า”

การเปิดเสรีทางการค้าทำให้การค้าระหว่างประเทศคล่องตัวขึ้น แต่ก็ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการบางส่วนที่ยังปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงไม่ทันท่วงที

แชร์โพสต์นี้

cover-เยียวยา “เสรีทางการค้า”

กระทรวงพาณิชย์จัดทำโครงการเยียวยากลุ่มผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า เพื่อให้ภาคการผลิตและบริการปรับตัวเพื่อแข่งขันในตลาดโลก ซึ่งที่ผ่านมามี 3 โครงการ ได้แก่

1. โครงการศึกษาตลาด ออกแบบ และปรับปรุงมาตรฐานสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ภายในบ้านสำหรับกลุ่มประเทศ CLMV เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคแล้วนำมาปรับปรุงออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานระดับสากล
2. โครงการยกมาตรฐานอุตสาหกรรมผลิตยาแผนโบราณให้ได้ตามหลักเกณฑ์ GMP PIC/S เพื่อส่งเสริมการส่งออกยาแผนโบราณสู่ตลาดอาเซียนและตลาดโลก เสริมความรู้และทักษะแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
3. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันหัตถกรรมสิ่งทอภาคเหนือตอนบนด้านนวัตกรรมและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ตลอดห่วงโซ่การผลิต เพื่อรวบรวมข้อมูลด้านวัตถุดิบการผลิตฝ้ายธรรมชาติจากพันธุ์ท้องถิ่น และสีย้อมธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนากระบวนการผลิตและแปรรูป

ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดการค้าเสรี สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385

บทความที่เกี่ยวข้อง

Bitcoin Economy

อนาคตของโลกการเงิน ค