Thailand, Kitchen of the World ครัวไทยสู่ครัวโลก

THINK TRADE THINK DITP ฉบับนี้ได้สัมภาษณ์แบบเจาะลึกถึงอุตสาหกรรมอาหารของไทยที่หอมหวน สร้างชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก พร้อมแนวคิดการขยายตลาดสู่สากลอย่างเข้มแข็ง

แชร์โพสต์นี้

cover-Thailand, Kitchen of the World ครัวไทยสู่ครัวโลก

ความเชื่อมั่นว่าหากการค้า การส่งออกระหว่างประเทศดี เศรษฐกิจในประเทศก็จะเจริญรุดหน้าไปด้วยเจตนารมณ์ที่ฟังดูง่าย แต่ต้องอาศัยความทุ่มเท และความจริงใจที่จะช่วยผู้ประกอบการไทย ในการขยายตลาดต่างประเทศมากกว่าแค่หน้าที่และผลตอบแทนส่วนตัว ของคุณภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม

ภาพรวมอุตสาหกรรมอาหารของไทยในตลาดโลก
เอกลักษณ์ความเป็นไทย มีเสน่ห์ที่ชวนติดตาม ไม่ว่าจะอยู่ในอุตสาหกรรมไหนก็ตาม การใส่เอกลักษณ์ความเป็นไทยในอุตสาหกรรมอาหารก็นับว่าน่าสนใจและสร้างมูลค่าการตลาดในระดับสากลได้อย่างมหาศาล การส่งออกอุตสาหกรรมอาหารปี 2559 ประเทศไทยติดเป็นอันดับที่ 13 ของโลก อันดับที่ 3 ของเอเชีย มีแนวโน้มคาดว่าจะขยายตัวสร้างรายได้จากการส่งออกได้สูงถึง 1.12 ล้านล้านบาทในปี 2561

จุดแข็งของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารของไทย
ในนํ้ามีปลา ในนามีข้าว เอกลักษณ์สําคัญของไทย จนถูกขนานนามว่าเป็นครัวของโลก (Kitchen of the World) ทําให้เรามีศักยภาพและโอกาสที่ดี สามารถนําวัตถุดิบที่หลากหลายและความอุดมสมบูรณ์นี้ สร้างเป็นจุดแข็ง ผลิตสินค้า แปรรูปอาหาร รวมทั้งสร้างนวัตกรรมอาหารใหม่อยู่เสมอ เพื่อขยายตลาดและก้าวสู่ความเป็นผู้นําทางด้านอาหาร ในระดับโลกได้ไม่ยาก

แนวโน้มอุตสาหกรรมอาหารโลก
หลายประเทศทั่วโลกให้ความสําคัญกับอาหารที่ดีต่อสุขภาพ มีสารอาหารเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย (Functional Food) เน้นด้านความปลอดภัยและมาตรฐานตลอดกระบวนการผลิต จนถึงมือผู้บริโภคหรือคนที่รักอย่างตลาดอาหารสําหรับแม่และเด็ก รวมถึงการเจาะตลาดอาหารเฉพาะกลุ่ม เช่น ชาวยิว หรือกลุ่มวีแกนอีกด้วย

DITP สร้างผู้ประกอบการสู่สากล
ทางกรมฯ ช่วยผลักดันด้านพัฒนาความคิด พัฒนาสินค้า และพัฒนาผู้ประกอบการ ให้ขยายตลาดสู่ต่างประเทศอยู่ตลอด เช่น การจัดงานแฟร์ THAIFEX ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าอาหารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย นําเสนอนวัตกรรมและเทรนด์อาหารใหม่ ๆ และช่วยให้ต่างชาติได้รู้จักและยอมรับอุตสาหกรรมอาหารของไทยมากขึ้น นอกจากนี้เรายังช่วยในการจับคู่ทางธุรกิจ (In & Out Going Mission) การสร้างตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ให้กับร้านอาหารไทยที่มีคุณภาพ เพื่อการันตีว่าร้านดังกล่าวได้มาตรฐาน ทั้งในด้านคุณภาพ และรสชาติว่าเป็นอาหารไทยอย่างแท้จริง รวมถึงใช้วัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์จากประเทศไทย

นอกจากนี้ DITP ยังคอยให้คําปรึกษากับนักธุรกิจที่สนใจรุกตลาดออนไลน์ การสร้างมูลค่าเพิ่มและการทํา Branding สินค้า ผลักดันยุทธศาสตร์ผลไม้ไทย และอีกหนึ่งโครงการที่เป็นประโยชน์มากกับผู้ประกอบการขนาดเล็กคือ SMEs Pro-active

บทความที่เกี่ยวข้อง