BUSINESS IS GREAT สร้างเศรษฐกิจ ด้วยความคิดสร้างสรรค์

ในการพัฒนาเศรษฐกิจโดยเชื่อมโยงกับการสร้างมูลค่าจากความคิดสร้างสรรค์เป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจใหม่ เนื่องจากเป็นรูปแบบธุรกิจที่แข่งกันด้วยความคิดสร้างสรรค์ และยิ่งสามารถประยุกต์กับภูมิปัญญาดั้งเดิมร่วมด้วย ยิ่งช่วยสร้างความโดดเด่น เพิ่มมูลค่าขึ้นไปอีก

แชร์โพสต์นี้

cover-BUSINESS IS GREAT สร้างเศรษฐกิจ ด้วยความคิดสร้างสรรค์

THINK TRADE THINK DITP ได้สัมภาษณ์คุณสุภาวดี แย้มกมล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงลอนดอน ถึงแง่มุมของตลาดขายความคิดสร้างสรรค์ที่สร้างโอกาสทองให้ผู้ประกอบการไทย

ภาพรวม Creative & Design Industry ของสหราชอาณาจักร
ธุรกิจสร้างสรรค์ (Creative industry) เป็นหนึ่งในธุรกิจสำคัญที่สร้างรายได้ให้กับสหราชอาณาจักรถึงประมาณ 9.6 ล้านปอนด์ต่อชั่วโมง หรือมูลค่ารวมประมาณ 87,400 ล้านปอนด์ต่อปี โดยกลุ่มสินค้าและบริการที่สำคัญ
ได้แก่ เพลง ภาพยนตร์ วีดีโอเกมส์ โทรทัศน์ และสิ่งพิมพ์ สำหรับกลุ่มธุรกิจด้าน Design ของสหราชอาณาจักร ถือว่าใหญ่เป็นอันดับสองของโลก และเป็นอันดับหนึ่งของยุโรป

การส่งเสริมด้านนวัตกรรมในสหราชอาณาจักร
รัฐบาลสหราชอาณาจักรให้การสนับสนุนงบประมาณการวิจัยและนวัตกรรมเป็นอย่างดีโดยจัดสรรงบประมาณของรัฐกว่า 2,000 ล้านปอนด์ต่อปีเพื่อส่งเสริมด้านนี้ สำหรับหน่วยงานที่ดูแลคือ Innovate UK ซึ่งอยู่ภายใต้ Department for Business, Energy and Industrial Strategy ทำหน้าที่ประสานความร่วมมือกับภาคธุรกิจ ภาคการศึกษา และองค์การพันธมิตรต่าง ๆ ในการค้นหาและขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเป็นพิเศษ คือ กลุ่มวิศวกรรมขั้นสูง การผลิตรถยนต์แห่งอนาคต เทคโนโลยีอากาศยาน พลังงาน บริการด้านการเงิน ไอซีที กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เช่น เกมดิจิทัล ซอฟต์แวร์ การป้องกันประเทศและความมั่นคงปลอดภัย บริการด้านดิจิทัล เช่น FinTech DigiTech และ MedTech

แนวคิดและความเป็นมาของ Great Britain Campaign
Great Britain Campaign เริ่มขึ้นเมื่อปี 2555 จากนโยบายของรัฐบาลเพื่อดึงดูดให้ต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจ ลงทุน และเข้ามาศึกษาในสหราชอาณาจักร แคมเปญนี้ได้เผยแพร่ไปแล้วกว่า 144 ประเทศ ประมาณ 300 เมืองใหญ่
ทั่วโลก ส่งผลให้เกิดมูลค่าทางธุรกิจต่อประเทศแล้วถึงประมาณ 2.7 พันล้านปอนด์ โดยมีการส่งเสริม 5 เรื่องหลัก คือ นวัตกรรม ดีไซน์ ความคิดสร้างสรรค์ การศึกษา และวัฒนธรรม ผ่านตัวอย่างแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับใน
แง่มุมต่าง ๆ เช่น Innovation is Great นำเสนอรถยนต์ Aston Martin ซึ่งเป็น British Craftsmanship Design is Great นำเสนอแบรนด์ Mulbury ซึ่งมีเอกลักษณ์เรื่อง charming, practical & luxury Creativity is Great นำเสนอดีไซน์เนอร์แบรนด์ Nicholas Oakwell ซึ่งถือเป็น British Craftsmanship Education is Great นำเสนอ De Montfort University ซึ่งเป็น State-of-Art learning และ Culture is Great นำเสนอ OMGB ให้บริการ Home of Amazing Moment ภายใต้ Great Britain Campaign นี้ รัฐบาลส่งเสริมทั้งในด้านการเสนอแนวคิดใหม่ การหาตลาดใหม่ รวมถึงข้อมูลด้านกฎระเบียบและการให้คำปรึกษาในทุกขั้นตอนของธุรกิจ โดยมี Business Support Helpline บริการทางโทรศัพท์ด้วย

สิ่งที่ผู้ประกอบการไทยได้เรียนรู้จาก Great Britain Campaign
ผู้ประกอบการไทยควรวิเคราะห์ธุรกิจของตนเองเพื่อหาจุดแข็งและโอกาสที่จะสร้างความโดดเด่นจากสินค้าและบริการในตลาด ที่สำคัญต้องค้นหาเอกลักษณ์ของตัวเองให้เจอ เช่น เน้นความละเอียดประณีต (Craftsmanship)
การดีไซน์ที่สวยความ ความสะดวกในการใช้งาน หรือสามารถนำเสนอความตื่นเต้นท้าทายของบริการ (Amazing moment) สร้างความน่าสนใจให้แตกต่างจากคู่แข่ง จึงจะสามารถเข้ามาแข่งขันในตลาดต่างประเทศที่เปิดรับต่อสินค้าและบริการที่มีความโดดเด่นและมีคุณภาพ กลุ่มสินค้าที่ผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพในตลาดนี้ ได้แก่ สินค้าอาหารเพื่อสุขภาพ ของใช้ในบ้านที่มีนวัตกรรม ของตกแต่งบ้านที่มีดีไซน์ สินค้ากลุ่มอุปกรณ์การแพทย์ สินค้ากลุ่มผู้สูงอายุ สินค้ากลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วนที่มีนวัตกรรม รวมถึงกลุ่มอากาศยานและชิ้นส่วน หรือสามารถผลิตได้ โดยตอบรับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นต้น

กิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการไทยด้าน Creative Design & Innovation ในตลาดสหราชอาณาจักร
โครงการที่สำนักงานฯ เคยดำเนินการ ได้แก่ การเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่นดีไซน์โดยเฉพาะด้านเครื่องหนัง เข้าไปทำ workshop ให้กับผู้ประกอบการสินค้าแฟชั่นของไทย เพื่อสร้างสรรค์ผลงานมานำเสนอในงาน BIFF & BIL และในปีนี้ DITP ก็ได้มีการดำเนินโครงการพัฒนานวัตกรรมและดีไซน์ Thailand 4.0 สู่ตลาดยุโรป ซึ่งเป็นโครงการบูรณาการของสำนักงานส่งเสริมการค้าในยุโรป โดยมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านดีไซน์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมจากหลายประเทศในยุโรป เข้าไปให้ความรู้และจับคู่ธุรกิจกับผู้ประกอบการไทย ในช่วงงาน Thailand Innovation and Design Expo (T.I.D.E) 2017 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

สนใจศึกษาข้อมูลตลาดในสหราชอาณาจักร ติดต่อ info@thaitradelondon.com

บทความที่เกี่ยวข้อง