Green Logistics การขนส่งใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม

หลายประเทศได้ตื่นตัวและให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้วหรือประเทศที่มีคะแนน LPI สูง ต่างก็มีแนวโน้มที่จะให้ความสำคัญกับ Green Logistics มากกว่าประเทศที่กำลังพัฒนา

แชร์โพสต์นี้

cover-Green Logistics- Sustainable Transportation

ด้วยการปรับตัวกับกระแสรักษ์โลกที่กำลังมาแรงขึ้นเรื่อย ๆ ในปัจจุบัน โดยเฉพาะในปี 2020 นี้ หลายประเทศได้ตื่นตัวและให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้วหรือประเทศที่มีคะแนน LPI สูง ต่างก็มีแนวโน้มที่จะให้ความสำคัญกับ Green Logistics มากกว่าประเทศที่กำลังพัฒนา

อย่างไรก็ตาม Green Logistics ก็คือการดำเนินงานด้านการขนส่ง ที่มุ่งเน้นการลดมลพิษทางอากาศ อันเนื่องจากมาจากก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์ (CO2) ซึ่งหลักๆ เกิดจากการเผาผลาญของน้ำมันจากรถบรรทุกขนส่ง ตลอดจนการหันมาใช้ระบบการขนส่งในรูปแบบต่าง ๆ ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ขนส่งรอบน้อยลง แต่ปริมาณเยอะขึ้น หรือการทำ Repackaging และ Reuse Packaging ฯลฯ เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตในระบบโลจิสติกส์ เป็นต้น

ปัจจุบันมีหลายประเทศทั่วโลก ที่มีการผลักดันระบบโลจิสติกส์ภายในประเทศให้ก้าวไปสู่ความเป็น Green Logistics สำหรับในเอเชียมี 3 ประเทศหลัก ๆ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น และประเทศไทย โดยในประเทศไทยการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียว เกิดจากกระแสการค้าที่ประเทศคู่ค้าเริ่มมีบทบาทและสร้างกฎเกณฑ์ ข้อบังคับและกฎหมายต่าง ๆ ทำให้รัฐบาลสนับสนุนภาคธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งในด้านพัฒนาบุคลากรหรือด้านการให้คำปรึกษาในสถานประกอบการเพื่อยกระดับและพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียวในด้านต่าง ๆ รวมทั้งมีการให้การรับรองฉลากสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการ นอกจากนี้ยังมีแนวทางพัฒนาไปสู่ระบบการบริหารจัดการ Green Logistics โดยมีแนวคิดจากการอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกระหว่างการประกอบการอุตสาหกรรม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของการประกอบอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

แนวทางและกลยุทธ์ในการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานสีเขียวของแต่ละประเทศนั้น ได้สะท้อนถึงศักยภาพและวัฒนธรรมทางธุรกิจและการจัดการในแต่ละประเทศที่มีความแตกต่างกัน สำหรับประเทศไทยเองก็เริ่มมีความจริงจังในเรื่องการลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นในระดับนโยบายและระดับธุรกิจ ผู้ประกอบการจึงต้องตระหนักถึงความสำคัญของมาตรการเหล่านี้และให้ความร่วมมืออย่างจริงจังเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

ข้อมูลอ้างอิง
The Key of Logistics & Supply Chain Trends in 2020 and beyond

บทความที่เกี่ยวข้อง

Bitcoin Economy

อนาคตของโลกการเงิน ค