WordPress Resources at SiteGround

แชร์โพสต์นี้

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
wordpress

WordPress is an award-winning web software, used by millions of webmasters worldwide for building their website or blog. SiteGround is proud to host this particular WordPress installation and provide users with multiple resources to facilitate the management of their WP websites:

Expert WordPress Hosting

SiteGround provides superior WordPress hosting focused on speed, security and customer service. We take care of WordPress sites security with unique server-level customizations, WP auto-updates, and daily backups. We make them faster by regularly upgrading our hardware, offering free CDN with Railgun and developing our SuperCacher that speeds sites up to 100 times! And last but not least, we provide real WordPress help 24/7! Learn more about SiteGround WordPress hosting

WordPress tutorial and knowledgebase articles

WordPress is considered an easy to work with software. Yet, if you are a beginner you might need some help, or you might be looking for tweaks that do not come naturally even to more advanced users. SiteGround WordPress tutorial includes installation and theme change instructions, management of WordPress plugins, manual upgrade and backup creation, and more. If you are looking for a more rare setup or modification, you may visit SiteGround Knowledgebase.

Free WordPress themes

SiteGround experts not only develop various solutions for WordPress sites, but also create unique designs that you could download for free. SiteGround WordPress themes are easy to customize for the particular use of the webmaster.

บทความที่เกี่ยวข้อง

จากสถานการณ์โควิด-19 กรมฯ ได้ปรับกลยุทธ์ และกระบวนการทำงานจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยในด้านการจัดกิจกรรมอบรม สัมมนา จากเดิมที่การจัดอบรมจะให้ผู้ประกอบการ ประชาชน มารวมตัวกันในสถานที่ฝึกอบรมจริง ได้ปรับเปลี่ยนเป็นการอบรมผ่านทางออนไลน์มากขึ้น มีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live ในช่องทางต่างๆ ของกรมฯ เช่น หลักสูตรการอบรมทางการค้าระหว่างประเทศของสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ รวมถึงในส่วนของสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ที่ประจำอยู่ในประเทศต่างๆ ก็มีการจัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น เช่น วันที่ 12 มีนาคม 2563 สคต.มุมไบ จัดเสวนาออนไลน์สายตรงอินเดีย นำเสนอเรื่องราวธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ในแดนภารตะและโอกาสของผู้ประกอบการไทย อีกทั้งกรมฯ ยังได้ปรับแผนการดำเนินงานให้เหมาะกับสถานการณ์ เช่น การจัดงานแสดงสินค้าไทยในต่างประเทศ การเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติในต่างประเทศ การจัดคณะผู้แทนการค้าและสร้างเครือข่าย รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ โดยได้ทำการปรับแผนจัดกิจกรรมโดยใช้วิธีการจัดงานแสดงสินค้าในรูปแบบ Online Exhibition แทน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เพิ่มการส่งออกในรูปแบบใหม่ๆ สามารถรองรับปัญหาการไม่สามารถเดินทางมาพบกันแบบ Face to Face โดยได้นำร่องโครงการงานแสดงศักยภาพอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ (Film /Animation/Digital Content) และจับคู่เจรจาธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ (Multimedia Online Virtual Exhibition : MOVE) โดยรูปแบบการทำงาน คือ จัดทำเว็บไซต์งานแสดงอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทยให้เป็นสื่อกลางในการเจรจาการค้าผ่านสื่อออนไลน์ ระหว่างผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการต่างชาติ กำหนดกิจกรรมเจรจาธุรกิจในรูปแบบออนไลน์เสมือนมาในงานแสดงสินค้า โดยจะจัดระยะเวลา 3 วัน ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 และจะขยายไปสู่สินค้าประเภทอื่นๆ ในช่วงตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม 2563 ด้วย สำหรับกิจกรรมการเจรจาธุรกิจ (Business Matching) ได้ปรับรูปแบบเป็น Online Business Matching โดยการประชุมผ่าน VDO Conference ซึ่งกรมฯ ได้ทดลองใช้แล้วในกิจกรรมจับคู่ธุรกิจสินค้าผลไม้สดและผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา และได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นที่น่าพอใจ และมีแผนปรับปรุงห้องเทเลคอนเฟอเรนซ์ เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจตามรายสินค้าและตลาดต่อไปอีกด้วย นอกจากนี้ เพื่อให้ผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้ประกอบการ และประชาชนที่สนใจติดตามสถานการณ์ทางการค้าและอัพเดทข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของกรมฯ www.ditp.go.th กรมฯ ได้จัดทำแบนเนอร์ “ศูนย์ข้อมูลสถานการณ์ทางการค้าจากผลกระทบโควิด-19” เพื่อรวบรวมสถานการณ์ทางการค้าจาก สคต.ทั่วโลก และได้มีการรายงานความคืบหน้าสถานการณ์ทางการค้าจาก สคต.ทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง เพื่อรู้เท่าทันสถานการณ์ และสามารถใช้เป็นข้อมูลในการปรับตัวและหาโอกาสทางการค้าจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.th หรือสายตรงการค้าระหว่างประเทศ โทร 1169

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ DITP ปรับกลยุทธ์/กระบวนการทำงานรับสถานการณ์โควิด-19

กรมฯ ปรับกลยุทธ์และกระบวนการทำงานจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 จัดกิจกรรมอบรม สัมมนาผ่านทางออนไลน์มากขึ้น

thai-with-creativity

เขย่าความเป็นไทย ใส่ความคิดสร้างสรรค์

อัตลักษณ์ความเป็นไทย กลายเป็นจุดขายที่น่าสนใจและสร้างเสน่ห์เพิ่มมูลค่าให้สินค้าไทยได้อย่างดีเยี่ยมคุณสรกิจ มั่นบุปผชาติ รองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดประเด็นคุยถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทย ด้วยจุดเริ่มต้นง่ายๆ โดยการตอบคำาถามว่า “ทำไมชาวต่างชาติถึงชอบอาหารไทย?”

sustainability business

มองอนาคตให้ขาด เพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน

คุณสรกิจ มั่นบุปผชาติ รองเลขาธิการ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ชวนทำความเข้าใจประเด็น ‘การทำธุรกิจอย่างยั่งยืน’ สำหรับผู้ประกอบการไทยที่กำลังพัฒนธุรกิจ และผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่กำลังมองหาช่องทางสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ