“DITP ลุยฝ่าวิกฤตการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า(Covid-19) และพร้อมเดินหน้าผลักดันการส่งออกหลังวิกฤติผ่านพ้น”

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์และร่วมพิจารณามาตรการเพื่อช่วยแก้ไขอุปสรรคในการส่งออกของสินค้าและบริการด้านต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการ หลังผ่านวิกฤติ COVID-19

แชร์โพสต์นี้

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
DITP touch

จากวิกฤตการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า(Covid-19) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์และร่วมพิจารณามาตรการแก้ไขอุปสรรคในสินค้าและบริการ 7 กลุ่ม คือ 1. อาหารสำเร็จรูป, 2. ข้าว, 3. ปศุสัตว์, 4. ผลไม้, 5. วัตถุดิบอาหารสัตว์, 6. เวชภัณฑ์ และ 7. โลจิสติกส์ 

โดยกรมร่วมกับกรมการค้าภายในเป็นแกนในส่วนสินค้าผลไม้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการฝ่าวิกฤตดังกล่าว โดยที่ประชุมได้เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ 5 ด้าน คือ 1. มาตรการด้านการผลิต, 2. ด้านตลาดในประเทศ, 3. ด้านเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการ, 4. ด้านคุณภาพมาตรฐาน และ 5. ด้านตลาดต่างประเทศ 

และได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแนวทางการบริหารจัดการการขนส่งผลไม้ในการบูรณาการทำงานร่วมกัน เพื่อให้สามารถกระจายผลผลิตไปได้ทั่วประเทศและนอกประเทศได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังผนึกกำลังกับแพลตฟอร์มออนไลน์ที่สำคัญของประเทศ ร่วมกันจัดเทศกาล Thai Fruits Golden Months “ไทยช่วยไทย ชาวสวนอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด” ช่วงระหว่างวันที่ 1 พ.ค. – 30 มิ.ย. 63 เพื่อจำหน่ายสินค้าผลไม้คุณภาพดี เกรดส่งออก ที่มีผลผลิตเป็นจำนวนมากในช่วงเวลาดังกล่าว

แม้ท่ามกลางวิกฤตการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า(Covid-19) ไทยยังมีโอกาสดีด้านการส่งออก โดยสินค้าที่มีโอกาสในการส่งออกในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้แก่ 

ข้าวหอมมะลิและข้าวหอมไทย ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากความต้องการนำเข้าข้าวในลักษณะคำสั่งซื้อล่วงหน้าในบางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา จีน ฮ่องกง สิงคโปร์ เป็นต้น

สินค้าอาหาร โดยเฉพาะอาหารสำเร็จรูป/พร้อมรับประทาน ซึ่งมีความต้องการและยอดสั่งซื้อสินค้าอาหารเพิ่มขึ้นในเกือบทุกประเภท

สินค้าประเภทวัตถุดิบ เช่น ผ้าผืน เส้นใยประดิษฐ์ ที่สามารถส่งออกไปยังประเทศฐานการผลิตเครื่องนุ่งห่ม ได้แก่ เวียดนาม เมียนมา บังคลาเทศ กัมพูชา ฟิลิปปินส์ และอินเดีย เพื่อทดแทนการนำเข้าจากแหล่งเดิม

อุปกรณ์/เครื่องมือที่ใช้ในทางการแพทย์/สินค้าเพื่อสุขอนามัย เช่น ถุงมือยางแบบบางสำหรับแพ็คสินค้าบรรจุภัณฑ์/กล่องอาหารสำหรับ Food Delivery น้ำยาทำความสะอาด เป็นต้น

สินค้าที่ตอบสนองการใช้ชีวิตภายในบ้าน เช่น เครื่องเล่นเกม สื่อออนไลน์เพื่อความบันเทิงภายในที่พัก (เกม ละคร ภาพยนตร์ไทย การ์ตูนแอนิเมชั่น) และอุปกรณ์สำหรับออกกำลังกายในบ้าน เป็นต้น

โดยกรมได้ส่งเสริมด้วยการปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมต่างๆ จากออฟไลน์เป็นผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น กิจกรรม On-line Business Matching ระหว่างผู้นำเข้าในต่างประเทศกับผู้ส่งออก TOP Thai Flagship Store เปิดร้านขายสินค้าแบรนด์ไทยบนแพลตฟอร์มออนไลน์ชั้นนำในต่างประเทศ

การจัดงานแสดงสินค้าในรูปแบบออนไลน์แบบเสมือนจริง คือ 

1. Food International Virtual Exhibition (F.I.V.E) จำนวน 4 ครั้ง ตั้งแต่เดือน พ.ค. – ส.ค. 63 โดยมีสินค้าเป้าหมาย คือ ผลไม้สดและแปรรูป กล้วยไม้, อาหารฮาลาลและออร์แกนิก, เครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยว, อาหารทะเลและอาหารแช่แข็ง

2. Multimedia Online Virtual Exhibition (M.O.V.E.) สำหรับธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์ ระหว่างวันที่ 25 – 27 พ.ค. 63

3. Lifestyle Online Virtual Exhibition (L.O.V.E) สำหรับสินค้าไลฟ์สไตล์และของใช้ในบ้านในเดือน ก.ค. 63 โดยจะเชิญผู้ซื้อจากประเทศต่างๆ เยี่ยมชมงานและเจรจาธุรกิจทางออนไลน์ รวมถึงการปรับโฉมรูปแบบการจัดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆ ของสถาบัน NEA ที่เคยจัดขึ้นในรูปแบบห้องเรียน (Offline) ให้มีรูปแบบสัมมนาออนไลน์ (Online) โดยใช้ระบบ Facebook Live และระบบ Webinar เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้ง่ายขึ้น จำนวนมากขึ้น โดยไม่ต้องเดินทาง

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ดำเนินการวางแผนการสนับสนุนผู้ส่งออกเพื่อให้สามารถเดินหน้าดำเนินธุรกิจได้ทันที เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า(Covid-19) ดีขึ้น โดยกรมได้ร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลังผ่านพ้นวิกฤตกับหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการภาคเอกชนกลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สรุปดังนี้

กลุ่มอาหารสำเร็จรูป เห็นชอบ 10 มาตรการ ดังนี้

1. ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์อาหารของประเทศไทยในตลาดโลก

2. จัดประชุมออนไลน์ระหว่างทูตพาณิชย์กับภาคเอกชนในภาคส่วนต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน

3. กำหนดแผนงานร่วมกันในการทำแผนเปิดตลาดใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปและอาหารแปรรูป (อาเซียน เอเชียตะวันออกกลาง รัสเซียและ CIS) 

4. เร่งรัดในการเจรจาจัดทำ FTA กับสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร

5. จัดทำแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพในการเป็นช่องทางระบายสินค้าด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรรวมทั้งผู้ผลิตแปรรูปและผู้ส่งออก 

6. เร่งแก้ไขปัญหาการขนส่งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปทั้งทางบก เรือ และอากาศ โดยเฉพาะการขนส่งทางบกผ่านเวียดนามและสปป.ลาวสู่จีนตอนใต้ และไปมาเลเซีย 

7. ใช้กลไกเกษตรพันธสัญญาเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับทั้งเกษตรกรและผู้ประกอบธุรกิจ

8. ส่งเสริมการบริโภคน้ำผลไม้ 100% ของไทย 

9. ร่วมมือกับภาคเอกชนในการใช้ห้องเย็นที่มีอยู่ 600 กว่าแห่งในประเทศไทยให้เป็นประโยชน์ในการชะลอพืชผลทางการเกษตรสำคัญที่จะออกสู่ตลาด 

10. มอบหมายทูตพาณิชย์เร่งเจรจาเพื่อคลี่คลายปัญหาการส่งออกสับปะรดกระป๋องและข้าวโพดหวานกระป๋องไปออสเตรเลีย

กลุ่มอาหารทะเลแช่แข็งและแปรรูป เห็นชอบ 4 มาตรการ ดังนี้ 

1. ลดต้นทุนบรรจุภัณฑ์ โดยเฉพาะรูปแบบกระป๋อง

2. เร่งการเจรจา FTA กับสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร แอฟริกา และกลุ่มประเทศยูเรเซีย 

3. จัดทำแผนส่งเสริมขยายส่วนแบ่งตลาดใน 4 ตลาด คือ จีน รัสเซีย แอฟริกาใต้ และอเมริกาใต้ 

4. ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์อาหารไทยเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในมาตรฐานความปลอดภัยในสินค้าอาหารจากประเทศไทย รวมถึงกรมได้เตรียมความพร้อมจัดงานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศไทย อาทิ 

– Thailand International Auto Parts & Accessories (ชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์) 3 – 6 ก.ย. 63 

– Bangkok Gems and Jewelry Fair (เครื่องประดับ) วันที่ 7 – 11 ก.ย. 63

– THAIFEX – ANUGA ASIA 2020 (สินค้าอาหาร) วันที่ 22 – 26 ก.ย. 63 

– STYLE Bangkok October 2020 (ของใช้ในบ้าน สินค้าไลฟ์สไตล์ เฟอร์นิเจอร์ ของขวัญ) วันที่ 21 – 25 ต.ค. 63 อีกด้วย 

และเนื่องจากผลกระทบจากโควิด-19ทำให้พฤติกรรมการซื้อสินค้าและวิถีชีวิตของผุ้บริโภคทั่วโลกเปลี่ยนแปลงไปโดยการซื้อสินค้าทางออนไลน์กลายเป็นทางเลือกหลัก ผู้ประกอบการและผู้ขายสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์จึงได้นำกลยุทธ์ใหม่ๆ มาใช้ในการขาย โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าชาวจีน ซึ่งช่องทางการขายใหม่ที่กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในกลุ่มผู้บริโภคในประเทศจีน ได้แก่ 

1. การขายผ่านการถ่ายทอดสด (Live Stream), 

2. แพลตฟอร์มประชาสัมพันธ์ข้อมูล เช่น TikTok และ Xiaohongshu และ

3. แพลตฟอร์มสื่อสารในสังคม เช่น Wechat และ Weibo โดยสินค้าไทยที่มีโอกาสในการขยายตลาดเข้าสู่ตลาดจีนทางออนไลน์ ได้แก่ สินค้าอาหาร เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน/ ภาพยนตร์/ละคร/เกมส์ อุปกรณ์ออกกำลังกาย และอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน/นักศึกษา 

นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในช่วงการระบาดของโควิด-19 คือ กลุ่มผู้สูงอายุชาวจีนที่มีมากกว่า 249 ล้านคน ซึ่งจัดเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มากที่สุดไม่สามารถออกมาทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้อย่างปกติ ได้หันมาเรียนรู้การใช้บริการและสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์โดยเฉพาะการศึกษาและการเรียนรู้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต การลงทุนทางการเงินออนไลน์ การปรึกษาปัญหาสุขภาพออนไลน์ เป็นต้น จึงเป็นโอกาสของไทยในการขยายสินค้าและบริการในกลุ่ม 60+ เข้าสู่ตลาดจีน

และอีกทั้งจากการจัดอันดับ “กลุ่มสินค้าซุปเปอร์สตาร์ในปี 2020” ของแพลตฟอร์ม Tmall Global ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม Cross-border E-commerce ที่มียอดขายอันดับ 1 ในจีน สินค้าที่ถูกจัดให้เป็นซุปเปอร์สตาร์ คือ กลุ่มเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลผิว กลุ่มสินค้าเพื่อสุขภาพ และกลุ่มสินค้าแม่และเด็ก จึงเป็นอีก 3 กลุ่มสินค้าที่เป็นโอกาสของไทยในการขยายสินค้าเข้าสู่ตลาดจีน การเตรียมความพร้อมเพื่อรอสถานการณ์ส่งออกเข้าสู่ภาวะปกติ ผู้ประกอบการควรติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า(Covid-19) อย่างใกล้ชิด เพื่อสามารถปรับตัวและเตรียมพร้อมรับมือได้ทันถ่วงทีและอาจเห็นช่องทางที่จะสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสสำหรับสินค้าของตนได้ ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้จัดทำช่องทางสำหรับการติดตามข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ประกอบการ ทั้งช่องทางเว็บไซต์ของกรม “www.ditp.go.th” และช่องทาง“DITP Touch” ทั้งในรูปแบบแอปพลิเคชั่นและเว็บไชด์ www.ditptouch.com

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการควรพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างความพร้อมสู่การทำตลาด ซึ่งสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) ได้จัดทำระบบแพลตฟอร์ม “NEA E-Learning Universe” ภายใต้แนวคิด “ตั้งรับ ปรับตัว หาโอกาส” เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเรียนง่ายได้ทุกที่ ทั้งผ่านระบบ E-Learning ด้วยช่องทางเว็บไซต์ของ NEA ที่ www.nea.ditp.go.th ซึ่งมีหลากหลายหลักสูตร]ครอบคลุมตั้งแต่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการส่งออก กลยุทธ์การค้ายุคใหม่ การแบ่งปันความรู้จากกูรูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ จนถึงการเจาะลึกด้านการค้าเป็นรายประเทศในรูปแบบสัมมนาออนไลน์ ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook Live และ Webinar Class เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้สะดวกและสอดคล้องกับมาตรการภายใต้วิกฤตการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า(Covid-19) อีกด้วย

บทความที่เกี่ยวข้อง

จากสถานการณ์โควิด-19 กรมฯ ได้ปรับกลยุทธ์ และกระบวนการทำงานจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยในด้านการจัดกิจกรรมอบรม สัมมนา จากเดิมที่การจัดอบรมจะให้ผู้ประกอบการ ประชาชน มารวมตัวกันในสถานที่ฝึกอบรมจริง ได้ปรับเปลี่ยนเป็นการอบรมผ่านทางออนไลน์มากขึ้น มีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live ในช่องทางต่างๆ ของกรมฯ เช่น หลักสูตรการอบรมทางการค้าระหว่างประเทศของสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ รวมถึงในส่วนของสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ที่ประจำอยู่ในประเทศต่างๆ ก็มีการจัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น เช่น วันที่ 12 มีนาคม 2563 สคต.มุมไบ จัดเสวนาออนไลน์สายตรงอินเดีย นำเสนอเรื่องราวธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ในแดนภารตะและโอกาสของผู้ประกอบการไทย อีกทั้งกรมฯ ยังได้ปรับแผนการดำเนินงานให้เหมาะกับสถานการณ์ เช่น การจัดงานแสดงสินค้าไทยในต่างประเทศ การเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติในต่างประเทศ การจัดคณะผู้แทนการค้าและสร้างเครือข่าย รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ โดยได้ทำการปรับแผนจัดกิจกรรมโดยใช้วิธีการจัดงานแสดงสินค้าในรูปแบบ Online Exhibition แทน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เพิ่มการส่งออกในรูปแบบใหม่ๆ สามารถรองรับปัญหาการไม่สามารถเดินทางมาพบกันแบบ Face to Face โดยได้นำร่องโครงการงานแสดงศักยภาพอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ (Film /Animation/Digital Content) และจับคู่เจรจาธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ (Multimedia Online Virtual Exhibition : MOVE) โดยรูปแบบการทำงาน คือ จัดทำเว็บไซต์งานแสดงอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทยให้เป็นสื่อกลางในการเจรจาการค้าผ่านสื่อออนไลน์ ระหว่างผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการต่างชาติ กำหนดกิจกรรมเจรจาธุรกิจในรูปแบบออนไลน์เสมือนมาในงานแสดงสินค้า โดยจะจัดระยะเวลา 3 วัน ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 และจะขยายไปสู่สินค้าประเภทอื่นๆ ในช่วงตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม 2563 ด้วย สำหรับกิจกรรมการเจรจาธุรกิจ (Business Matching) ได้ปรับรูปแบบเป็น Online Business Matching โดยการประชุมผ่าน VDO Conference ซึ่งกรมฯ ได้ทดลองใช้แล้วในกิจกรรมจับคู่ธุรกิจสินค้าผลไม้สดและผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา และได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นที่น่าพอใจ และมีแผนปรับปรุงห้องเทเลคอนเฟอเรนซ์ เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจตามรายสินค้าและตลาดต่อไปอีกด้วย นอกจากนี้ เพื่อให้ผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้ประกอบการ และประชาชนที่สนใจติดตามสถานการณ์ทางการค้าและอัพเดทข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของกรมฯ www.ditp.go.th กรมฯ ได้จัดทำแบนเนอร์ “ศูนย์ข้อมูลสถานการณ์ทางการค้าจากผลกระทบโควิด-19” เพื่อรวบรวมสถานการณ์ทางการค้าจาก สคต.ทั่วโลก และได้มีการรายงานความคืบหน้าสถานการณ์ทางการค้าจาก สคต.ทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง เพื่อรู้เท่าทันสถานการณ์ และสามารถใช้เป็นข้อมูลในการปรับตัวและหาโอกาสทางการค้าจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.th หรือสายตรงการค้าระหว่างประเทศ โทร 1169

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ DITP ปรับกลยุทธ์/กระบวนการทำงานรับสถานการณ์โควิด-19

กรมฯ ปรับกลยุทธ์และกระบวนการทำงานจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 จัดกิจกรรมอบรม สัมมนาผ่านทางออนไลน์มากขึ้น

cover-รู้จัก NEA แชร์ความรู้ สู่ตลาดโลก ตอบโจทย์การค้าในยุคดิจิทัล

รู้จัก NEA แชร์ความรู้ สู่ตลาดโลก ตอบโจทย์การค้าในยุคดิจิทัล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ NEA กับคุณรชต ยงพรม

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้จัดตั้งสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมองค์ความรู้ และจัดฝึกอบรมกลุ่มผู้ประกอบการทุกระดับ ภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing Economy) เพื่อเป็นการสนับสนุนผลักดันผู้ประกอบการไทยให้มีความแข็งแกร่งในการส่งออก